949-824-9127

The 8th IFIP International Conference on Network and Parallel Computing (NPC 2011)

Date: October 21-23, 2011
Location: Changsha, China
Website: http://www.cs.wayne.edu/~weisong/npc2011/

Jie Tang, Shaoshan Liu, Zhimin Gu, Chen Liu, Jean-Luc Gaudiot: Memory-Side Acceleration for XML Parsing. NPC 2011: 277-292