949-824-9127

Hengyao Bao, Jun Fang, Zhi Chen, Hongbin Li, Shaoqian Li, “An Efficient Bayesian PAPR Reduction Method for OFDM-Based Massive MIMO Systems,” IEEE Trans. Wireless Communications 15(6): 4183-4195, June, 2016