949-824-9127

Proceedings of the 41st IEEE/ACM International Conference on Computer-Aided Design

Che-Kai Liu, Haobang Chen, Mohsen Imani, Kai Ni, Arman Kazemi, Ann Franchesca Laguna, Michael Niemier, Xiaobo Sharon Hu, Liang Zhao, Cheng Zhuo, Xunzhao Yin (2022). Cosime: Fefet based associative memory for in-memory cosine similarity search. In Proceedings of the 41st IEEE/ACM International Conference on Computer-Aided Design, pp. 1-9.