949-824-9127

Xiaoliang Chen, Fan Ji, Shilin Zhu, Qinkun Bao, Zuqing Zhu, “Availability-aware service provisioning in SD-EON-based inter-datacenter networks,” Photonic Network Communications 31(3): 543-549, June, 2016