949-824-9127

Zheng Wang, Pei-Yuan Chiang, Peyman Nazari, Chun-Cheng Wang, Zhiming Chen, Payam Heydari, “A CMOS 210-GHz fundamental Transceiver with OOK Modulation,” IEEE Journal of Solid-State Circuits 49(3): 564-580, March, 2014