Alumni

Sen Zhou
Software Engineer, LinkedIn Corporation

 
Jin Zhou
Site Reliability Engineer, Google, Mountain View, CA

 
Jianwen Zhu
Professor, University of Toronto

 
Peng Zuo
Huawei, Santa Clara, CA