Alumni

Shuqing Zhao
Sr ASIC Engineering Manager at Facebook

 
Ye Zhao
Software Engineer, Google

 
Sen Zhou
Software Engineer, LinkedIn Corporation

 
Jin Zhou
Site Reliability Engineer, Google, Mountain View, CA

 
Jianwen Zhu
Professor, University of Toronto

 
Peng Zuo
Huawei, Santa Clara, CA